Contributors

Project Leaders:

Algorithms:

 • Jerry Chun-Wei Lin
 • Philippe-Fournier-Viger
 • Vincent Gan
 • Shyue-Liang Wang, Yu-Chuan Tsai, Hung-Yu Kao, Tzung-Pei Hong: GSC algorithm.
 • Chieh-Ming Wu, Yin-Fu Huang and Jian-Ying Chen: Greedy PPDM algorithm.
 • Tzung-Pei Hong, Chun-Wei Lin, Kuo-Tung Yang, Shyue-Liang Wang: SIF-IDF algorithm
 • Jieh-Shan Yeh, Po-Chiang Hsu and Ming-Hsun We: HHUIF and MSICF algorithm.

Code optimizations:

 • Lintai Wu
 • Jianzhu Bao
 • Yuyu Zhang

User interface:

 • Jianzhu Bao
 • Lintai Wu

Website:

 • Lintai Wu
 • Jianzhu Bao
 • Huhao Fu

Bug reports, bug fixes:

 • Jianzhu Bao
 • Lintai Wu